Priory of Dacia Investiture Ceremony.

circa 1939.
Source: Den Autonome Gejstlig Ridderlige Malteserorden i Dacia.
Translation: © Joseph Crews, Bernhard Roed & Michael Foster.
(1st draft; J. Crews, 2nd draft; B Roed, corrections to the English and Anglicised text; M Foster).


Ridderløftet:
***********
saaledes som det indledes med den første,
og til vor Tid hørende Belæring,
der gives ved Tekstholderbordet af
den Ærværdige Subprior eller den Ærværdige Cansler.

******************************************

The Knight's Vow:
***************
according to the first,
and in our time-honoured lesson,
given at the Speaker's table by
the Honourable Sub-Prior or the Honourable Chancellor.

******************************************

1. Belæring.

1. Lesson

Værdige Væbner:
**********************

-

Worthy Squire(s):
***********************

-
-

i al vor Omgang med andre Mennesker bør vi vise Selvbeherskelse, Overbærenhed og Medfølelse, thi vi er alle saa forskellige i Natur, i Vaner og i Opdragelse, at vi ikke bedømmer alting paa sam Maade, vi ser forskelligt paa Tingene.

-

In all our dealings with other people we should behave with self-control, tolerance and sympathy, because we are all so different in nature, habits and upbringing, that we do not see everything in the same way, we have different views on the things.

Der findes ikke to Mennesker, hvis Erfaringer i alle Enkeltheder er de samme, den ene faar ikke de samme Prøvelser som den anden, og de Pligter, som den ene synes er lette, kan være vanskelige og uoverskuelige for den anden.

There aren't two people whose experiences are the same in all details. One does not have the same afflictions as the other, and duties easy to one can be burden full and incalculable to the other.

Mennesket er af Naturen saa skrøbeligt, uvidende og fejlende, at enhver maa være meget forsigtig i sine Bedømmelser af andre, netop fordi vi ved meget lidt om, hvilken Indflydelse vore Handlinger kan have paa andres Erfaringer.
Hvad vi gør eller siger, kan for os synes at være af ringe Betydning, men kunne vi aabne vore Øjne, ville vi maaske se, at det, visiger ellegør, kan faa helt andre Følger, end hvad vi mente med det, vi sagde eller gjorde.

Mankind is by nature so fragile, ignorant and in error, that each one should be very careful in judging others, knowing very little of the influences our acts will have upon other's experiences.
What we do or say can for us be of minor significance, however, if we could open our eyes we might understand that what we said or did could have quite different consequences from our intentions.

Der er mange, som har baaret saa faa af Livets Byrder, kendt saa lidt til virkelig Sjælekval og haft saa lidt Interesse og Bekymring for andres Vel, at de ikke forstaar dem, som har et stort Ansvar at bære.

There are many who have carried so few burdens of life, known so little about real spiritual despair and have had so little interest and concern regarding the well being of others that they do not understand those who have great responsibilities to bear.

Der er mange, som bærer brydefulde Ansvar og Byrder, og som derved udfører et stort og uselvisk Arbejde, der først bliver forstaaet og værdsat, naar de er døde.

There are many who carry heavy responsibilities and burdens, and thereby carry out a great and unselfish work, only to be understood and appreciated once they are dead.

Naar andre herefter overtager deres Ansvar, og Byrder og møder de samme Vanskeligheder, da forstaar de først, hvorledes disse Menneskers Mod og Tro blev prøvet. De ser nu at de Fejltrin, de selv var med til at dadle og ivrig efter at paapege, nu helt mistes af Syne.

When others thereafter take over their responsibilities and burdens, meeting the same difficulties, then at last, they understand how these people's courage and faith has been tested. Now they observe that the errors they themselves criticised and eagerly attributed, which had been unseen.

Erfaringen lader

dem vise Møedfelelse!

Experience leads

us to show Compassion!

-

Vi staar os ikke ved at lade en virkelig eller indbildt Forurettelse forbitre vort Sind, vi bør ikke være saarbare. Fjern enhver Aarsag til Misforstaaelse, saavidt det staar i Jeres Magt, undgaa enhver Antydning af Ondt og gør alt for at forlige Jer med andre uden derved at svigte Principper.
Taler nogen utaalmodigt til Jer, saa svar aldig igen i samme Aand, husk: et mildt Svar stiller Vrede. Der er en forunderlig Magt i Tavshed, at tale til en, som er vred, vil under tiden kun gere ham endnu mere forbitret, hvorimod den Vrede, der mødes med Tavshed og Overbærenhed, hurtigt vil lægge sig.

-

It is not worthy to let a real or imagined injustice embitter our mind. We should not be vulnerable. In your power, remove every cause to misunderstanding. Avoid any hint of evil and do everything to reconcile with others without compromising principles.
If somebody speaks impatiently to you, never reply in the same spirit. Remember: A mild reply might calm wrath. It is a peculiar power in silence. To speak to one who is angry, might sometimes make him more exasperated: whereas anger met with silence and tolerance, soon pacifies.

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Naar I bliver udsat for en Storm af saarende Kritik, eller I bliver daarligt behandlet, eller I bliver anklaget med Urette, giv da ikke et heftigt Svar, lad Jer ikke overvinde af det Onde, men overvind det Onde med det Gode Vi trænger alle til at erkende den forædlende Kratt, der er i rene Tanker.
Derfor er den eneste Sikkerhed for enhver af os at tænke Ret .
Gør det til en Vane kun at tale godt om andre og læg kun Mærke til deres gode Egenskaber, og saa lidt som muligt til deres Fejl og Mangler.

When being exposed by a storm of insulting criticism, or if you are being badly treated, or if you are being unjustly accused, do not give a violent reply. Do not be slain by evil but defeat evil by good.
We all need to acknowledge the purifying power in a just mind.
Therefore, the only safety for every one of us is a just mind.
Make it a practice to speak only well of others and just notice their good qualities and as little as possible of their errors and shortcomings.

-

Naar I fristes til at klage over, hvad nogen har sagt eller gjort, saa prøv i Stedet paa at fremhæve noget, der er godt og positivt hos den Paagældende, thi den der arbejder alvorligt, har ikke Tid til at tænke paa andres Fejl, og vi er heller ikke tient med at beskæftige os dermed.
Bagtalelse er en dobbelt Forbandelse, der falder tungere paa den, som taler, end paa den, som hører paa.
Den, som saar Strid og Uenighed, saar Bitterhed og Ondskab, og han høster derfor selv de dødbringende Frugter i sin egen Sjæl.
Netop ved at spejde efter Ondt hos andre, udvikles det Onde hos en selv. Alt for ofte glemmer vi, at vore Medmennesker trænger til baade
Styrke og Opmuntring. Og I maa stedse huske, at I skal være som en Kilde til Vederkvægelse for alle, som I kommer i Forbindelse med !

-

When tempted to complain about what somebody has said or done, try instead to emphasize his positive and good deeds.
The serious worker has no time to concern himself with other's faults. We draw no benefits in dealing with this matter.
Slander is a double curse that falls heavier on those who speak than those who listen.
Those who spread conflicts and disagreement create bitterness and evil, therefore they themselves harvest the deadly fruits of their own souls.
Just by seeking evil in others, develop the evil in themselves.
All too often we forget that our fellow humans need both strength and encouraging.
You must always remember: that you shall be a spring of comfort to all you associate!

**************************************************
Her slutter den første Belæring, og Aspiranten/Aspiranterne føres til Priors Bord og modtager af ham den historiske Belæring. (2.)
**************************************************

**************************************************
The first lesson ends here, and the Aspirant(s) is led to the Prior's table to receive from him the historical lesson. (2.)
**************************************************

Prior hilser

Aspiranten / Aspiranterne og udtaler:

The Prior greets

the Aspirant(s) and pronounces:

-

Værdige Væbner / Væbnere, I har nu modtaget den første og til vor Tid hørende Belæring, men inden I modtager Ridderslaget af min Haand paa Storprioratets Vegne og ad Mandatum, maa vi have Svar paa følgende Spørgsmaal, som hver enkelt af Jer maa besvare personligt idet I højt og tydeligt svarer: "Ja Høje Prior' eller "Nej Høje Prior'.

-

Worthy Squire(s), you have now received the first, and our time-honoured lesson. However, before you receive the accolade from my hand on behalf of the Grand Priory and ad Mandatum (by Authority), you have to answer the following question - which each of you has to answer personally by loud and clear answer: "Yes High prior" or "No High Prior".

Prior fortsætter:

"Jeg tilspørger Jer da værdige Væbner" (Navn):

The Prior states:

"I then ask you Worthy Squire" (Name):

-

1 ) Har I afgivet Løfte til noget andet Ridderskab, der er til Hindring for Jert Løfte overfor Vor Heje Orden ?
Svar: "Nej Høje Prior".
2) Er I en fri og vaabenfør Mand af hæderligt mdemme og uden tyngende økonomiske, moralske eller juridiske Gældsforpligtelser ?
Svar: "Ja Høje Prior".
3) Er I en Slave af Gods eller Guld eller af materielle Goder ?
Svar: "Nej Høje Prior'.
4) Værdige Væbner endnu er det Tid at I kan træde tilbage fra Eders Optagelse i Vort Høje Ridderskab og om I ønsker dette, da siger I personligt til nu.
Svar: "Nej Høje Prior'

-

1) Have you given vow to any other knight's Order, which is an obstacle to your vow to our High Order?
Reply: "No High Prior"
2) Are you a free man, will defend the weak and of honourable reputation and without burdening economic, moral or legal debts?
Reply: "Yes High Prior"
3) Are you a slave of possessions or gold or of material goods?
Reply: "No High Prior"
4) Worthy Squire, Still there is time to withdraw from your induction into our High Order if you so wish. Then say so now.
Reply: "No High Prior"

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-

5) Er det stadig Jert inderste Ønske at sege ind til os, for i Lydighed og Ydmyghed at tiene vort aristokratiske Ridderskab ?
Svar: "Ja Høje Prior'.

-

5) Is it your continuing heartfelt desire to join, in faithfulness and humility, with our noble society of knights?
Reply: "Yes High Prior".

Prior fortsætter:

-

The Prior states:

-
-

Vordende Profesriddere, I vil nu hver enkelt, og med Haanden paa Bøgemes Bog, aflægge Vor Høje Ordens ældgamle Troskabsløfte.

Og Det Høje Ridderskab rejser sig.

Saa hør da Ordene, som de har lydt siden Vor Ophøjede Ordens ældste Dage i Det Hellige Land, paa Cypem og paa Rhodos, paa Malta og i Sct. Petersborg, og i alle de Riger og Lande, hvor vore Ordensbrødre lever og har Levet.

-

Professed Knights Designate, you will now individually, and with your hand on the Book of Books, give Our High Order's ancient vow.

The High Knights stand up.

So, listen to the words, which have sounded since Our exalted Order's ancient days in the Holy Land. Cyprus and on Rhodes, on Malta and in St. Petersburg, and in all countries and lands where our fraternal brothers live and have lived.

Prior fortsætter:

-

The Prior states:

-

Værdige Væbner (Navn), saa læg da Eders hejre Haand paa denne Bibel, idet I samtidig hæver Eders venstre Haand og gentager efter mig, højt og tydeligt:

Worthy Squire (Name), place your right hand on the Bible, and simultaneously raise your left hand in allegiance and repeat after me,

"Jeg forpligter mig og lover"

"I bind myself and pledge"

"Overfor min Gud Faderen og Sønnen og Helligaanden"

"Before my God the Father, the Son and the Holy Spirit"

"Den Hellige Jomfru Maria, Sct. Johannes Døberen"

"The Blessed Virgin Mary, St John the Baptist"

"De Hellige Apostle, Petrus og Paulus"

"The Holy Apostles Peter and Paul"

"Til med Guds Naades Kraft at vise tydighed og Ydmyghed"

"For with God's power and grace to display humility and obedience"

"Mod denne Vor Høje Orden"

"toward this Our High Order"

"Under Forbehold af Ordenens Ret og Onienens Ledelse"

"Under the establishment of the Order's Right and United  Leadership"

"Vort Ridderskabs Aand og al dens Geming"

"Our Knighthood's Spirit and its every sanctuary"

"Og ingensinde forglemme de Mennesker"

"And to never forget the people"

"Som haver Hjælp, Barmhjertghed og Miskundhed Behov"

"Who are in need of help, mercy and compassion"

"Og Stadig ihukomme, at vi er de fattiges og de syges Tjenere"

"And always remember that we are the servants of the poor and sick"

-

"Det lover jeg, saa sandt hjælpe mig Gud"

-

"This I pledge, so help me God."

Naar de vordende Riddere har aflagt Ridderløftet, henvender Prior sig til Ridderskabet og udtaler:

After the Knight candidates have taken the Knight's vow, the Prior turns to the Society of Knights and pronounces:

-

Høje Ridderskab, saa vend Jer da mod vort Atters Lys, og vi hæver alle vor højre Haand, idet vi bekræfter vort Ridderløfte og gensidigt forsikrer hverandre, idet vi gentager : "Ja det lover vi".

-

Great Order of Knights, turn yourselves toward the Altar light, and we all raise our right hand confirming our Knight's vow and mutual brotherhood repeating: "Yes that we pledge".

**************************************************
Herefter føres den I de vordende Profesriddere til Tekstholderbordet til den videre Belæring og til Udlægning af den historiske Tekst og Ridderløftet.
**************************************************
-----------------------------------------------------------------

**************************************************
Thereafter, the candidates are lead to the speakers table for a further lesson and interpretation of the historical text and Knight's vow.

**************************************************
-----------------------------------------------------------------

(3.)

Den / de kommende Riddere er nu ført til Tekstholderbordet.

(3.)

The future knights have now been led to the speaker's table.

Subprior /

Cansler udtaler:

The Subprior /

Chancellor states:


Værdige Væbner, I har nu hart den gamle Tekst for Riddemes Løfte, det er nu min Pligt at uddybe dette Løftes Tekst.
Det ældste Lefte er tredelt og er sammensat af Ordene
Lydighed, Kyskhed og Fattigdom.


Worthy Squire, you have now heard the old text of the Knight's vow. It is now my duty to elaborate the text of this vow.
The oldest vow is tripartite and is composed of the words
Obedience, Chastity and Poverty.


Lydighedsløftet ligger i selve Ordet, men laag Mærke til Tilføjelsen:
"Under Forbehold af Ordenens Ret" eller som det har lydt paa Latin:
"Salvo Ordine Nostro".
Ordenens Ret har altid vsere til Stede, dengang og nu.


The oath of obedience stands by itself, however, notice the addition: "Under the establishment of the Order's Right" as it is said in Latin:
"Salvo Ordine Nostro".
The Order's own Right has always had a place, then and now.


Kyskhed: forstaas som Renhed i Ord, Tanke og Geming og et ærbart Levned, hvor I nøje efterlever Vor Høje Ordens etiske og moralske Love.


Chastity: is to be understood as purity in Word, Mind and Deeds: an honourable lifestyle in which the High Order's ethical and moral laws are closely to be followed.


Fattigdom: at I ikke tilbeder Guldkalven. Til disse Løfter var ogsaa tilføjet et Stabilitetsløfte og sidst, men ikke mindst, et Kærlighedsløfte.


Poverty: That you do not worship the Golden Calf. Additional to these promises was a "vow of Stability" and last but not least a vow of Love.


Stabilitetsløftet skal forstaas som et Løfte om Trofasthed og Loyalitet overfor Vor Høje Orden, overfor Det Høje Ridderskab og overfor Vor Høje Prior.


The Vow of Stability shall be understood as a vow of faithfulness and loyalty to Our High Order, to the High Knighthood and to Our High Prior.


Og endelig Kærlighedsløftet der er hele Ordenens aandelige og ridderlige Kvalitet. Dette Løfte er Ordenens "Charta Caritas".


And finally: the vow of Love, which is the Spiritual and Chivalric qualities of the whole Order. This vow is the Order's "Charta Caritas" (Charter of Love).


Vi kæmper ikke Isengere med Sværdet i Haand, men derfor er Kampen ingenlunde forbi.
Kampen for den ridderlige Tanke og Aand skal være Jert Adelsmserke, og Bestræbelserne for disse Tankers Sejr er Jeres Pligt !


We do not fight with the sword in hands any more, however, the fight is not yet over.
The fight for the chivalric idea and spirit shall be your sign of nobility, and the struggle for victory of these ideas is your duty!


Dette er, hvad Ordenen kan give Jer, og det er, hvad Ordenen vil kræve Jer til Regnskab for.


This is what the Order can give you, and what the Order will demand of you.


For som det hedder i den gamle Ordensregel: "Fra Ordenens Hjerte strømmer Blodet ud til alle Dele af den og til alle Hjerter, for atter at strømme tilbage, og atter varm og fomyet igen at tiltrsede sit Løb.


As told in the ancient Rules of the Order: From the heart of the Order the blood is streaming to all its parts and into the heart of everybody: for thereafter again streaming back: and again, warm and renewed, once more to re-enter it's course.


Hvis I vil tilegne Jer Vor Gamle Ordens sande Væsen og Indhold, da maa I i Jert Hjerte og Liv være besjælet af Kærlighedsaanden.


If you will obtain our Old Order's true Spirit and content, then you have to be inspired by the spirit of Love in (both) your Heart and Life.


Og hvad er saa det udover at være en sand Ridder ?


And what is this more than being a true Knight?


Enhver kan vist se, at vi i Dag baade savner og behøver en Ridderskabs Aand derfor har Vor Høje Orden ogsaa i Dag en meget vigtig Opgave at udfylde. I har allerede under den første Belæring modtaget et Indtryk af, hvad der menes med ridderlig Adfærd.
Hjælp og Støtte til de fattige, fattige er ikke alene de som mangler Penge eller materielle Goder, der kan købes for Penge.


Everyone can surly see that we today miss and need a Chivalric spirit, thus even today Our Order has an important task to fulfil. You have already during your first Lesson received the idea of what it mean by Chivalric behaviour. Help and support for the poor. The Poor are not only those in monetary or material need that can be bought for money.

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Mange er i vore Dage fattige paa en helt anden Maade, de er fattige i Aanden, de er i en aandelig Nødstilstand, de er fattige paa Venner, og de er fattige paa Tillid til alt og alle.
Maaske er een i Nød, i Fattigdom og Ensomhed lige ved Siden af os, maaske er det endda een af vore allemærmeste, som har Hjælp. Behov, og her er det, at I skal Hjælpe af Jert Hjertes Rigdom.

Many today are poor in quite a different way. They are "poor in Spirit", in a spiritual emergency. They make poor friends and they are poor in faith to all and everyone.
Perhaps one, just by your side, is in poverty and loneliness: perhaps one of our closest needs help. It is here you shall help out of your heart's abundance.


Hjælp ogsaa den unge Slægt, vær ridderlig overtor Enker og enlige, faderløse og umyndige, tænk paa de gamle, de enlige og de forladte.
Kast Lys og Varme ind til disse i Sandhed fattige Mennesker.


Help also the young generation. Be chivalric toward Widows and the lonely, the fatherless and minor. Think of the old, the lonely and the abandoned.
Throw light and warmth on to these truly poor people.


Vær et kærligt Menneske.


Be a compassionate person.

Døm ikke andre forhastet eller paa Forhaand, døm skaansomt og fordøm ikke vær den barmhjertige Samaritan og tænk paa, at det, der for Jer ikke rummer nogen Fristelse, maaske kan friste andre over Evne, og maaske endda kaste dem i Ulykke.

Saadanne Mennesker behøver Jer, de behøver en sand Ridder.

Do not judge others hastily or in advance. Judge gently and do not condemn. Be the Good Samaritan and consider that things giving you no temptation, for others may be over-tempting, even casting them into misfortune.

Such people need you, they need a true Knight.


Fosøg Selvransagelse og Meditation over egne Skrøbeligheder, og I vil erkende, at heller ikke I er ren nok til at kaste den første Sten. I vil da opdage, at Sandheden om os vil være hver og een nok, og  derfor appellere til Ydmyghed.


Try self-examination and meditation of your own frailties and you shall acknowledge that not even you are pure enough to throw the first stone. You will then discover, that the truth about yourself would be more than enough: and therefore appeal for humbleness.


Enhver ond Handling bærer Straffen i sig selv, derfor kan en Adelsmand  eller Ridder ikke handle slet, uden at den jordiske Retfærdighed ogsaa vil ramme ham.
Husk paa hvorledes en Adelsmand og Ridder af en berømt og fornem Slægt fik sin fjerprydede Baret kastet i Støvet, han fik sit Værge knækket og sit Vaabenskiold brudt, han var ingen sand Ridder. Han havde forsøgt at bedrage en Enke ved Hjælp af falske Papirer.


Every bad action brings punishment to one's self; therefore a nobleman or knight should not act wickedly, whether or not earthly justice affects him.
Remember how a nobleman and knight in celebrated and distinguished society found his plumed adornments harshly thrown in the dust, his sword broken and his shield cracked, because he was not a true knight. He had attempted to deceive a widow with the help of false papers.

Ogsaa vor Orden kan fjeme en Ridders Vaabenskiold fra Skioldbordet , dersom I ikke forstaar Betydningen af at leve og handle som en sand Ridder. Og sand Ridder er man etter at have aflagt Ridderløftet, og fra det Øjeblik man har modtaget Ridderslaget af Den Høje Prior.

Our Order can also remove a Knight's Coat-of-Arms from the gallery of arms if he does not understand the meaning of living and acting as a true Knight. You are a true Knight after giving the vow and being inducted by the High Prior.

Som et Eksempel paa at det kan nytte, og at Resultater kan naas, vil jeg her citere en Bulle, som Pave Alexander i Aaret 1169 sendte Vor Høje Orden.

As an example that it can be done, and that results can be achieved, I shall here quote a Bull, which Pope Alexander sent our High Order in 1169


Denne Bulle lød saaledes:


This Bull thus states:

Midt i Verdensopgørets mange Uvejr, som Forfølgelsens Storm har rejst imod Guds Kirke og imod Os, har Eders Troes Anker med uomskiftelig Fasthed bevaret Petri omtumlede Skib i Oprørets Hav.

In the middle of the world clashes' many rough weathers like the pursuing storm risen against the Church of God and against us. Your anchor-of-faith has with undisturbed steadiness conserved the ship of Peter tumbling in the ocean of upheaval.

Da Vi saaledes ere Eders Skyldnere, elsker Vi Eder og Den Hellige Johannitterorden, som Vi bevarer med saa stor Kærlighed.

As such, we are your debtors: We love you and the Holy Johannine Order, which we protect with the utmost devotion.

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Pave Alexander

fortsætter:

Pope Alexander

continued:

-


Eders berømmelige Orden har stedse knyftet sin Kærlihed til den Skat, der er Dyden, saaledes at Eders Høje Orden baade har Behag for den evige Konges Aasyn, og ligeledes er yndefuld for Menneskenes Øjne.

Thi som en blid og ydmyg Due og Herrens særlige udkaarne, da er denne Orden helt skøn at skue: Thi den holder enhver Udskejelsens Rynke borte fra sig ved at udfylde den fædrende Omsorgspligt og ved at vaage over, at intet Lastens Tjørnekrat kan vokse op, ligesom den er stærk ved sin uvisnelige Fylde af Ærens Blomster og Hæderværdighedens Frugter.

-


Your prize-worthy Order has always tied its devotion to the treasure, which is virtue, in such a way that your High Order has found pleasure to the Eternal King's view: and grace to human eye.

Like a gentle and humble Dove and the Lord's especial chosen, then this Order is a grace to see. As it keeps every rankle of discontent away by fulfilling the fatherly care, and by watching that none of the thorns of vice can grow. Likewise, it is strong in its immortal grace of the flower of Honour and Chivalric Fruits.

Pave Alexander

slutter sin Bulle saaledes:

Pope Alexander

finished his Bull in this way:

-


Af den Grund har Eders Orden aldrig trængt til fremmed Visitas eller til Korrektion.
Over disse Dyder jubler V i Herren, idet V erkender de klare Kendetegn, at Ordenen for andre er Livets Spejl og et Mønster paa frelserlig Livsførelse.

-


Based on this, your Order has never needed independent visitors or any correction. By these virtues we praise the Lord, realising the clear signs that the Order is a mirror-of life and a pattern to others on a way of salvation in life.

Subprior / Cansler

fortsætter:

The Subprior /

Chancellor states:

Værdige Væbner / Væbnere, efter at denne paa de historiske Traditioner hvilende Belæring nu er tilendebragt, er der kun tilbage at lade Jer vide, at hvad der maatte forefalde i Ordenen eller imellem Ordenens Medlemmer indbyrdes, er et indre Anliggende, der er alle andre uvedkommende.

Worthy Squire(s): After this, based upon the historic tradition instructions are completed, it is now only left to let you know: what is carried out within the Order or between the Order's members, are internal matters which are no concern to all others.

-

Værdige Væbner / Væbnere, I vil nu sammen med Eders Proponent blive ført til Alteret hvor I vil blive iklædt Kappen med det ottespidsede Kors. Herefter modtager I Ridderslaget af Den Høje Prior, hvorefter Profeskorset bliver fæstnet paa Eders venstre Bryst.

-

Worthy Squire(s), You shall now, together with your sponsor, be led to the Alter where you will be vested with the mantle with the eight-pointed cross. Thereafter you will receive the accolade from the High Prior, and the profession cross will be attached to your left breast.

******************************************
Ved Alteret staar Den Høje Prior,
Cansleren, Orator (og Priors Adjudant)
******************************************

******************************************
The High Prior stands by the Altar with the
Chancellor, the Orator (and the Prior's Adjutant)
******************************************

Den Høje Prior

udtaler :

The High Prior

pronounces:

-


Ærværdige Proponenter I vil nu behage at iklæde de værdige Væbnere Kappen med det ottespidsede Kors !

-


The distinguished sponsors will now vest the worthy squires with the mantle of the eight-pointed cross!

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-

Vordende Profesriddere, I er nu iklædt den sorte Kappe med det ottespidsede hvide Kors paa den røde Bund, der er Ordenens ældste Mærke og Riddernes Symbol.

-

Professed Knights Designate, you are now vested with the black mantle with the eight pointed white cross, this is the Order's ancient mark and Knightly symbol.

I ved, at Korsets otte Spidser symboliserer de otte ridderlige Dyder og de otte Saligprisninger i Bjergprsedikenen, og jeg befaler Eder stadig at bære dette Tegn iblandt os, og at I altid bærer det i Eders Hjerte.
Derfor vordende Profesriddere er dette Kors Fæstnet paa Eders venstre Brystside, og skulle I i Selvforglemmelse svigte dette Kors og dets Befalinger, da vil det være til størst Skade for Eder selv, og Ordenen vil da tage det fra Eder efter vor ældgamle Sædvane og Dom som en Svigten af det hellige Løfte, som I nys efter egen fri Vilje har afgivet i det samlede Ridderskabs Nærvær.

You know, that the eight points of the cross symbolize the eight knightly virtues and the eight Beatitudes of the sermon on the mount, and I command you to constantly carry this sign among us, and at all times carry it in your hearts.
Therefore, Professed Knights Designate this cross is attached on your left breast, and should you, in your forgetfulness, deceive this cross and its demands, then it will be to the greatest damage to yourself. The Order will then remove it from you according to our ancient customs and rules, as a deception of the Holy Vow, which you, by your own free will, have just given in the presence of the assembled society of knights.

(Prior befaler nu Orator at fremsige de otte Ridderdyder, og de otte Saligprisninger.)

(The Prior now commands the Orator to recite the eight Knightly virtues and the eight Beatitudes.)

Prior fortsætter:

-

Prior continues:

-
-

Ærværdige Adjudant, saa ræk mig da Sværdet, dette Svæni der er indviet som det sejrende Vaaben for Troen paa Gud, Kærlighed og Ridderaand.

-

Distinguished Adjutant: So hand me the Sword, the Sword that is consecrated as the victorious weapon in the faith of God, devotion and Knightly Spirit.

Og I Værdige Væbner (Navn), saa knæl da paa denne Pude.

And you Worthy Squire (Name), now kneel upon this cushion.-

"I knæler nu symbolsk ved Herens Grav i Jerusalem,

"Your kneeling now is symbolic of the Lord's Sepulchre in Jerusalem.

Prior udtaler:

thi Herrens Grav i Jerusalem er overalt hvor Riddere af det ottespidsede Kors er samlet.
Saa modtag da Ridderslaget, i Det Kejserlige Russiske Storpriorats Navn, og i Den Geistlige Ridderlige Malteserordens Navn, og til de riddertige Bestræbelsers Fuldkommengerelse, under Vor Høje Ordens Beskyttelse og ad Mandatum
slaar
jeg, Prior af Ordenen i Dacia, Den Værdige og Tro Væbner
(Navn) til sand Profesridder af Vor Høje Orden".
Her følger Ridderslaget.

The Prior states:

The power of the Lord's Sepulchre in Jerusalem is everywhere where Knights of the eight-pointed Cross are gathered.
So receive the accolade, in the Imperial Russian Grand Priory's name, and in the Religious and Knightly Order of Malta's name, and to this knightly enterprise's full communion, under our High Order's protection and with the mandated tap,
I Prior of the Order in Dacia, invest the worthy and trusted Squire (Name) as a true Professed Knight of Our High Order".
Here follows the accolade.-

-


Stat op Chevalier de Malte, og ræk mig begge Eders Hænder som Tegn paa at Eders Optagelse nu er futdbyrdet.

-


Stand up Knight of Malta, and give me your both hands as token of your induction is now fulfilled.

************************************************

Priors Adjudant fæstner nu Profeskorset paa den nyoptagne Ridders venstre Brystside, og hans Vaabenskiold, der indtil nu har ligget med Bagsiden opad, vises til Ridderskabet.
Til Slut bliver den nyoptagne ført til sit Sæde paa Ridderbænken.
Efter Conventets Lukning vil den nyoptagne modtage Ridderskabets (og derefter andres) Gratulationer, dette sker med Haandtryk med begge Hænder.

------------------------------------------------------------------

************************************************

The Prior's Adjutant now fastens the Profess Cross on the newly ordained Knight's left breast. His Coat-of-Arms, which until now has been lying upside down, is shown to the society of Knights. Finally, the newly inducted is lead to his place on the Knight's bench.
After the closing of the convent, the new Knight will receive congratulations from the Knights ( and thereafter from others) The congratulations are shown by handshakes using both hands.

------------------------------------------------------------------

Ordenens Deviser:
***************

-

The Order's Devices:
*****************


-

"Pro Fide" - for Troen.
"Pro Utilitate Hominum" - til Menneskers Gavn.

-

"Pro Fide" - For the Faith.
"Pro Utilitate Hominum" - For the good of Mankind.

Ordensdag:
*********

-

The Order's Day:
**************

-
-

24. Juni, Sct. Johannes Dag.

-

24 June, St John's Day

Aarstal:
*******

-

Timeline:
********

-

-A.D. 1048 Adelsmænd og Købmænd i Amalfi beslutter at oprette et Johannitterhospital i Jerusalem.

-A.D. 1048   Noblemen and merchants in Amalfi complete preparations to operate a Johannine hospital in Jerusalem.

-A.D. 1309 Ordenen erhverver Rhodos.

-A.D. 1309 The Order occupies Rhodes.

-A.D. 1523 Rhodos maa overgives til Tyrkerne.

-A.D. 1523 Rhodes permitted to be turned over to the Turks.

-A.D. 1530  Kejser Karl  d. V overlader Ordenen Malta.

-A.D. 1530 Emperor Charles V, gives Malta to the Order.

-A.D. 1798 Malta gaar tabt, men Ordenen genopstaar i Sct. Petersborg.

-A.D. 1798 Malta falls, but the Order survives in Saint Petersburg.

-A.D. 1939 Forhandlingerne med Storprioratet i Paris tager deres Begyndelse, disse Forhandlinger der fører til Ordenens Genoprettelse i Dacia ved Storfyrst Andreas's endelige Confirmation i Aaret 1939.

-A.D. 1939 Negotiations with the Grand Priory in Paris begins, the negotiations lead to the re-establishment of the Order in Dacia with the final confirmation by Grand Duke Andreas in the year 1939.

Tilleggsmateriale
***************

Additional Material
****************

De otte Ridderlige
**************

Dyder:
*****

The Eight Knightly
***************

Virtues:
*******

Trofasthed.
Omsorg for Kirken.
Hjælpsomhed imod Syge og Fattige.
Dødsforagt.
Hæder og Ære.
Tapperhed.
Gavmildhed.
Fromhed.

Loyalty.
Care for the Church.
Helpfulness to the Sick and the Poor.
Contempt for Death.
Honour and Glory.
Courage.
Generosity.
Piety.

De otte
*****

Saligprisninger.
************

The Eight
*****************

Beatitudes.
*********

Salige ere de fattige i Ånden; thi Himmeriges Rige er deres.

Blessed are the poor in spirit; for theirs is the kingdom of heaven.

Salige ere de, som sørge; thi de skulle husvales.

Blessed are those who mourn; for they shall be comforted.

Salige ere de sagtmodige; thi de skulle arve Jorden.

Blessed are the meek; for they shall inherit the earth.

Salige ere de, som hungre og tørste efter Retfærdigheden; thi de skulle mættes.

Blessed are those who hunger and thirst after righteousness; for they shall be satisfied.

Salige ere de barmhjertige; thi dem skal vises Barmhjertighed.

Blessed are the merciful; for they shall obtain mercy.

Salige ere de rene af Hjertet; thi de skulle se Gud.

Blessed are the pure in heart; for they shall see God.

Salige ere de, som stifte Fred; thi de skulle kaldes Guds Børn.

Blessed are the peacemakers; for they shall be called the children of God.

Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld; thi Himmeriges Rige er deres.

Blessed are those who suffer persecution for righteousness' sake; for theirs is the kingdom of heaven.

Den Knight hos
************

falsk papirer.
**********

The Knight with
*************

false papers.
*********

Legenden om Ridderen som forsøkte å bedra enken, er fra Kong Christian IV's tid [1588-1648].

The legend about the Knight, that tried to deceive the widow is from King Christian IV's time [1588-1648].


Created 20th September 2003
Go back to the referring Web Site
 Information of the Priory of Dacia
History Menu

 Russian Grand Priory Home Page
Russian Grand Priory Research Page