Archive Files on the creation of the Dacia Priory.

Source: Public Record Office Copenhagen, Denmark. Priorate Dacia af St. Johannes af Jerusalems Orden Arkiv nr: 10266. Jvf. RA. Priv. ark. c. litra P nr. 1006-1.  
Copy in:
British Association Archives, Russian Grand Priory of the Order of St. John of Jerusalem.
Translation by: Bernard Roed. Corrections by: Finn Ebenhecht
Translation: © British Association Russian Grand Priory of the Order of St. John
http://www.orderstjohn.org/osj/dacfp.htm

http://www.orderstjohn.org/osj/dacfp.htm


NAVN:

PRIORATET DACIA AF ST. JOHANNES AF    Arkivar.:
JERUSALEMS ORDEN.


10266

NAME:

DACIA PRIORY OF ST. JOHN OF   Archive nr.:
JERUSALEM ORDER.


10266

Periode:

1928 - 1950

Omfang:

l pk.

Period:

1928 - 1950

Containing:

1 pk.

AFLEVERING:

DEPOSIT:

Afleveret af kontorchef H.K.Ostenfeldt.


2. Febr. 72

Deposited by office chief H.K.Ostenfeldt.


2. Febr. 72

Jvf. RA. Priv. ark. j. litra P .nr. 1006-l.

Jvr. RA. Priv. Ark. j. Litra P no. 1006-1.

TILGÆNGELIGHED:

ACCESSABILITY:

Utilgængeligt indtil 60 år efter afleveringen,
dog adgang med prioratets tilladelse.


Unaccessible until 60 yrs after deposit,
however access with Priory's approval.


REGISTRERING:

Ureg.

Foreløbig Arkivreg.:

REGISTRATION:

Ureg.

prelim archive reg.:

INDHOLD:

CONTENT:

Historiske redegøsrelser m.m. vedr. prioratet
Dacia og dets forbindelse m. det russiske
storpriorat.


Historical reports etc., regarding the Priory
Dacia and its connection with the Russian
Grand Priory.


JAN. 1971
KMO/RH

JAN. 1971
KMO/RH

Selve Dokument-Samlingen, 1ste Afd.

The Document Collection, 1st Part.

Dok
Mrk.

Underskrivere :

Dato :

Resumë af Indholdet :

Doc
Mrk

Authors :

Date :

Resume of content :

A.

Compturfamiliene
og Cansleren,
Baron, Dr. Jur
von Taube

Deklaration
af Sct.
Johannes
Dag 24/6.1928

Arbejdet gjenoptages i det
Russiske Storpriorat i
Excil i Paris. Om muligt
i forbindelse med den
Spanske Konge.

A.

The Commader families
and the Chancellor,
Baron, Dr. of Law
de Taube

Declaration
of St.
John's
Day 24/6.1928

The work resumed in the
Russian Grand Priory
in Excile in Paris. If possible
in connection with the
Spanish King.

B.

Storfyrst
Alexander og
fire Comman-
dører af Ordenen
og Cansleren,
Baron, Dr. Jur von Taube

Fuldmagt
af.
21/9-1929

Til Baron Taube, om at træde
i Forhandling med Rom-
Ordenens "Store Magistrat",
med Reconbstruktion af
Storprioratet i Paris for
Øje.

B.

Grand Duke
Alexander and
four Comman-
ders of the Order
and Chancellor,
Baron, Dr. of Law
de Taube

Authorisation
of.
21/9-1929

To Baron Taube, to begin
a negotiation with the Roman
Order's "Grand Magistracy",
with reconstruction of
the Grand Priory in
Paris as its aim.

C.

Ordens Cansler,
Dr. Jur.
Baron v. Taube

Dacia er
de facto
Genoprettet
Siden 1938/39
-erklæres
det 21/9.1950

Prioratet i Dacia, er ordens-
messigt genoprettet i
Forsommeren 1939. *) Et
historisk Resume af Sagen
og Arbejdet hermed.
*) Regnes med 24/6.1939

C.

Order's Chancellor
Dr. of Law.
Baron v. Taube

Dacia is
de facto
revived
since1938/39
-declared
on 21/9.1950

The Priory in Dacia, is Order-
wise Re-established
spring 1939. *) A
historic resume of the case
and the work involved.
*) Official beginning 24/6.1939

D.

Ordenscansler,
Dr. Jur
Baron v. Taube

Erklæring
af 22/7.1950
om
Prioratet
Dacia

Prioratet i Dacia er gen-
oprettet med Storfyrst
Andreas' Indforstaaelse og
med Samtykke af de andre
Kompetente Myndigheter.

D.

Order's Chancellor,
Dr. of Law
Baron v. Taube

Declaration
of
22/7.1950
regarding
the Priory
of Dacia

The Dacia priory is
re-established with Grand Duke
Andreas' approval and
with approval of the other
competent authorities.

E.

Storfyrst
Andreas

Historisk
Redgjørelse
af 31/7.1950

Arbejdet med Genoprettelse
af Storprioratet. Storfyrst
Andreas Overtagelse af
Protektoratet for dette, med
alle dets mulige Forgrenin
-ger udenfor det gamle
Russiake Czarriges
Territorium.

E.

Grand Duke
Andreas

Historical
Notices
of 31/7.1950

The work regarding the revival
of the Grand Priory. Grand
Duke Andreas' acceptance of
the protection for this, with
all its possible branches
outside the old
Russian Zsar's
territory.

II

Dokument-Samlingen, 1ste Afd. - fortsat.

II

Document-Collection, 1st part - cont.

Dok
Mrk.

Underskrivere :

Dato :

Resumë af Indholdet :

Doc
Mrk

Authors :

Date :

Resume of content :

F.

Storfyrst
Andreas og
Ordenscansleren,
Dr. Jur. Baron
v. Taube

Erklæring
af
24/9.1950
(7 sider)

"Historiske Notiser",
En Redgørelse for Stor-
Prioratets Skæbne i
Russland fra 1798 til
Landflygtigheden i Paris

F.

Grand Duke
Andreas og
Order's Chancellor,
Dr. of Law. Baron
v. Taube

Declaration
of
24/9.1950
(7 sides)

"Historic Notice",
A rewiev of the Grand
Priory's existence in
Russia from 1798 to
the Exile in Paris

G.

Storfyrst
Andreas

Erklæring
af
17/11.1950

Storfyrsten overtager
Protektoratet, ogsaa
for Prioratet  i Dacia

G.

Grand Duke
Andreas

Declaration
of
17/11.1950

The Grand Duke takes over
The Protection, including
the Priory in Dacia.

H.

Udarbeidet af
Baron Palle
Rosenkranz
Greve Preben
Ahlefeldt Bille
og Preben
Christian Wenck
v Wenckheim
d.v.s.
Initiativ-
Comiteen.

1950
(Aarene
1936-1939)

Beretningen til Forholdet til
det russiske Storpriorat.
Grundlaget lagt til et
legalt Priorat som Bestand-
del af det historisk rus-
siske Storpriorat.
H.K.Ostenfeld tiltrædes
Initiativ-Comiteen, efter
Palle Rosenkranz' og Preben
Ahlefeldt Bille's Død

H.

Written by
Baron Palle
Rosenkranz,
Greve Preben
Ahlefeldt Bille
and Preben
Christian Wenck
v. Wenckheim
i.e.
the Initiative-Commitee.

1950
(The years
1936-1939)

The history of the connection to
the Russian Grand Priory.
The fundation laid for
a legal Priory as a part
of the historic Russian
Grand Priory.
H.K.Ostenfeld attends
the Initiative-Commitee, after
Palle Rosenkranz's and Preben
Ahlefeldt Billes' death.


NOTES:
The archival collection was originally housed in the Royal Library in Copenhagen.Created 24th June 2005
Go back to the referring Web Site
 Information of the Priory of Dacia
History Menu

 Russian Grand Priory Home Page
Russian Grand Priory Research Page