Declaration of December 12th 1964.

Source: Priory of Dacia Archives. 
Copy in:
British Association Archives, Russian Grand Priory of the Order of St. John of Jerusalem.
Translation: Bernhard Roed. Edited by: John Cilia La Corte & Dr Michael Foster.
©: The British Association of the Russian Grand Priory, Order of St John of Jerusalem.
http://www.orderstjohn.org/osj/dac1964.htm
http://www.orderstjohn.org/osj/dac1964.htm


Erklæring av 12. Desember 1964

En Dansk oversettelse, håndskrevet av Prior Johs. Kaad Ostenfeld

Oversættelse fra russisk af Originalskrivelse af 12/12 1964:
Udført for Prioratet af Hs. Højhed Fyrst D. Myschetzky.

Declaration of 12th December 1964

A Danish Translation, handwritten by Prior Johs. Kaad Ostenfeld

Translation from Russian of the original letter of 12/12 1964:
Undertaken for the Priory by H. H. Prince D. Myschetzky

UNIONEN AF EFTERKOMMERE AF ARVELIGE KOMMANDØRER OG RIDDERE AF DET RUSSISKE STORPRIORAT AF SCT. JOHANNES AF JERUSALEMS ORDEN

THE UNION OF THE DESCENDANTS OF HEREDITARY COMMANDERS AND KNIGHTS OF THE RUSSIAN
GRAND PRIORY OF THE ORDER OF ST JOHN OF JERUSALEM

Under Punkt 7 blev forelagt:

"Beretning fra Unionens Raad vedrørende Prioratet i Dacie i Danmark, der blev indlemmet i Ordens-Unionen den 12. Juli 1950.

Under point 7 put forward:

"Report from the Union's Council regarding the Priory of Dacia in Denmark, which was incorporated in the Union of the Order on 12th July 1950.

Med Hensyn til Ordensprioratet kaldet "Dacie", som befinder sig i Danmark og som er ind- registreret af Landets Regering, beretter Ordensunionens Raad til Samlingen af Kommandører og Riddere, at paa Grundlag af hele den omfattende Brevveksling mellem nævnte Ordenspriorat og Ordensunionsraadets forhenværende Seniormedlem Baron M.A. Taube (se Unionens Arkiv Nr. 5 Afdeling 4) kan der ikke herske nogen Tvivl om, at Ordens- Unionens PROTEKTOR Hs. Kejserlige Højhed Storfyrst Andrej Vladimirovitz i Aar 1950 gav Baron M.A. Taube absolut Fuldmagt til at slutte denne Sag ved at indlemme "Dacie" i Ordens-Unionen i Overensstemmelse med § 9 i Unionens Love.

Regarding the Priory of the Order called Dacia, which is in Denmark, and registered with the country's government, the council of the Union of the Order report to the assembly of Commanders and Knights, based upon the correspondence between the said Order's Priory and the Union of the Order's former senior council member Baron M. A. Taube (ref. Union's Archive No. 5 part 4), there can be no doubt that in the year 1950 the PROTECTOR of the Union of the Order H.I.H. Grand Duke Andrei Vladimirovitch gave Baron M. A. Taube absolute authority to finalise this matter by incorporating Dacia in the Union of the Order according to § 9 of the Union's Rules.

En Fotokopi af nævnte Indlemmelsesdokument, dateret 22. Juli 1950, er da ogsaa blevet fremlagt af "Dacie"

Paa Grundlag heraf afgiver Ordens-Unionens Raad sin nedenstaaende Konklusion:

A photocopy of the said incorporation document, dated 22nd July 1950, is also presented by Dacia

Based upon the above, the council of the Union of the Order gives its conclusion:

"I Betragtning af den Dokumentation som af "Dacie" er blevet fremlagt for Raadet og som i fuldt Maal svarer til de i Ordens-Unionens Arkiv opbevarede Aktstykker og i Kraft af Retskontinuiteten af de Retsprærogativer, der overgaar fra den ene Protektor til den næste - d.v.s. fra Hs. Kejserlige Højhed den i Gud hensovne Storfyrst Andrej Vladimirovitz til den nuværende Protektor, Hs. Kejserlige Højhed Storfyrst Vladimir Kirillovitz, hvilken Overgang er blevet stadfæstet gennem behørigt oprettede Aktstykker, kan Unionens Raad ikke indse, at der skulle være nogen retslig Grund til at afslaa "Dacie"s Andragende, eller til ikke at forelægge dette for Hs. Kejserlige Højhed Storfyrst Vladimir Kirillovitz til Stadfæstelse".

"In consideration of the documentation presented to the Council by Dacia, which are fully in accordance with the acts in the Union of the Order's Archives, and by virtue of the juridical continuity of the legal prerogatives transferred from one protector to the next, i.e. from H.I.H., now in the God's keeping, Grand Duke Andrei Vladimirovitch to the present Protector, H.I.H. Grand Duke Vladimir Kirillovitch, whose transfer had been duly confirmed by the appropriate deeds, the Union's Council can see no legal reason to refuse Dacia's petition, or to put this forward to H.I.H. Grand Duke Vladimir Kirillovitch for affirmation."

-2-

Unionens Samling besluttede:

"Ordens-Unionens Raads Konklusion skal forelægges Hs. Kejserlige Højhed Storfyrst Vladimir Kirillovitz til hans høje Afgørelse".

-2-

The Union's Assembly decided:

"The Union of the Order's Council's conclusion shall be put forward to H.I.H. Grand Duke Vladimir Kirillovitch for his high agreement"

Kopiens Rigtighed attesteres.

Ordens-Unionens Generalsekretær

Sign: G. de Rticheff

12 December 1964

Certified true copy.

Secretary General of the Union of the Order

Signed: G. de Rticheff

12 December 1964


NOTE:

Dokumentets innehold.
Prioratet Dacia ble grunnlagt 1938/39. 11 år senere, i november 1950 (forsinkelsen skyldes den 2.verdenskrig) tilskrev John Kaad Ostenfeld, medlem av administrasjonsrådet i Dacia, Storhertug Andrei Vladimirovitch, Storprior og beskytter, med forespørsel om at han i tillegg til å være beskytter for det Russiske Storpriorat, også kunne bli betraktet som beskytter for Prioratet Dacia.
Storhertug Andrei Vladimirovitch aksepterte dette velvillig. (se http://www.orderstjohn.org/osj/dacp1950.htm).


NOTES.

Contents of the Document.
The Priory of Dacia had been founded in 1938/1939. 11 years later in November 1950 (the Second World War causing the delay), John Kaad Ostenfeld a member of the Council of Dacia, had written to Grand Duke Andrei Vladimirovitch the Grand Prior and Protector, to ask, that in addition to being the Protector to the Russian Grand Priory, he could be considered as Protector to the Priory of Dacia.
Grand Duke Andrei Vladimirovitch readily agreed to this (see http://www.orderstjohn.org/osj/dacp1950.htm).

Beklageligvis døde Storfyrst Andrei Vladimirovitch i 1956. Ikke før enn i 1958 aksepterte Storfyrst Vladimir Kirillovitch å bli beskytter for det Russiske Storpriorat/Union, men han avslo imidlertid tittelen som Storprior.

Sadly, Grand Duke Andrei Vladimirovitch died in 1956. Only in 1958, did Grand Duke Vladimir Kirillovitch consent to be the Protector to the Russian Grand Priory/Union, but refused the title of Grand Prior.

Tidlig i desember 1964 tilskrev John Kaad Ostenfeld, som da var Prior for Dacia, hovedkontoret til det Russiske Storpriorat (som nå brukte benevnelsen ”Unionen av Arvelige Kommandørers Etterkommere og Riddere av det Russiske Storpriorat av St. John av Jerusalem’s Orden”) og forespurte Storfyrst Vladimir Kirillovitch, Unionens beskytter, om han også kunne bli betraktet som beskytter for Prioratet Dacia. Dacia hadde dokumentert at de var en legal del av det Russiske Storpriorat, og også at Storfyrst Andrei Vladimirovitch hadde akseptert å være Dacia’s beskytter ca 14 år tidligere.

Early in December 1964, John Kaad Ostenfeld, by then the Prior of Dacia wrote to the Headquarters of the Russian Grand Priory (now using the term "Union of Descendants of Hereditary Commanders and Knights of the Russian Grand Priory of the Order of St John of Jerusalem") to ask if Grand Duke Vladimir Kirillovitch, the Protector to the Union, be considered also the Protector to the Priory of Dacia. Dacia had demonstrated that they were a legal part of the Russian Grand Priory, and also that Grand Duke Andrei Vladimirovitch had agreed to be Protector some 14 years earlier.

Unionen bekreftet Dacia’s medlemskap, og så derfor ingen juridiske grunner til å avslå anmodningen. Imidlertid berodde den endelige beslutning om også å være beskytter for Dacia på Storfyrst Vladimir Kirillovitch’s aksept, og derfor ble anmodningen fra Dacia oversendt ham med positiv anmodning.

The Union confirmed Dacia's membership, and therefore saw no legal reason for the petition to be refused. However, ultimately the decision for Grand Duke Vladimir Kirillovitch to be the Protector also to Dacia, was a matter for his agreement, and accordingly they would forward the petition of Dacia, with their positive recommendation.

De originale franske og russiske brev:
De originale franske og russiske brev har ikke blitt funnet i Dacia’s arkiv. Imidlertid vil bekreftelse på nevnte korrespondanse eksistere i både Unionens arkiv og sekretariatet til Storhertug Vladimir Kirillovitch Romanoff.

The Original French and Russian Letters.
The Original French and Russian Letters have not been found in the Dacia Archives, however confirmation of this correspondence will exist in the Archives of both the Union and of the Chancellery of Grand Duke Vladimir Kirillovitch Romanoff.


Created 30th June 2005
Go back to the referring Web Site
 Information of the Priory of Dacia
History Menu

 Russian Grand Priory Home Page
Russian Grand Priory Research Page